BKS BOSTIK - VK Olomouc - sparingi w hali ATH (11,12.09.21)